508
Home
Dr.Wu
Research
Member
Publications
News
Contact


Yaguang Li

Post-doctor

Tel (office): 0086-(0)411-84379231

E-mail: liyaguang@dicp.ac.cn

Research Interests

2D Materials; Electrocatalysis

Educational Background

2018.04 ~  DICP, CAS

2010.09 ~ 2015.06  Ph.D in Materials Physics and Chemistry, Zhejiang University.

2006.09 ~ 2010.06  B.S. in Materials Physics, Yanshan University.

Representative Publications

  1. Yaguang Li, Zhong-Shuai Wu,* Pengfei Lu, Xiao Wang, Wei Liu, Zhibo Liu, Jingyuan Ma, Wencai Ren, Zheng Jiang,* Xinhe Bao. High-Valence Nickel Single-Atom Catalysts Coordinated to Oxygen Sites for Extraordinarily Activating Oxygen Evolution Reaction. Advanced Science, 2020, 7, 1903089.

  2. Yaguang Li,* Jianchao Hao, Hui Song, Fengyu Zhang, Xianhua Bai, Xianguang Meng, Hongyuan Zhang, Shufang Wang,* Yong Hu,* Jinhua Ye,* Selective light absorber-assisted single nickel atom catalysts for ambient sunlight-driven CO2 methanation. Nature Communications, 2019, 10, 2359.

  3. Zirui Lou, Dachao Yuan, Fengyu Zhang, Yichen Wang, Yaguang Li,* Liping Zhu.* Fe3Si Assisted Co3O4 Nanorods: A Case Study of Photothermal Catalytic CO Oxidation under Ambient Solar Irradiation. Nano Energy, 2019, 62, 653-659.

  4. Fengyu Zhang, Yaguang. Li,* Xianhua Bai, Shufang Wang, Baolai Liang, Guangsheng Fu, Zhong-Shuai Wu.* Synthesis of mesoporous Fe3Si aerogel as a photo-thermal material for highly efficient and stable corrosive-water evaporation. Journal of Materials of Chemistry A, 2018, 6, 23263-23269.
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
457 Zhongshan Road Dalian, China 116023
E-mail: wuzs@dicp.ac.cn

Copyright © 2D Materials Chemistry & Energy Applications Group. All Rights Reserved.

Home / Dr.Wu / Research / Member / Publications / News / Contact